کتاب آشنایی با سازمان های بین المللی ورزشی

سازمان های ورزشی توسط نهاد های بالادستی خود هدایت و کنترل می شوند و این مورد با فدراسیون های جهانی، قاره ای نسبت به فدراسیون های ملی هر کشوری و در نهایت با هیئت های شهرستانی همراه است.

مدیران ورزشی هوشمند در هر سطحی باید نام و به عبارتی با مخفف سازمان های ورزش آشنایی داشته باشند.

کتاب حاضر حاصل تلاش اساتید محترم دانشگاه می باشد که در زیر نام شریفشان آورده شده است.

دکتر لقمان کشاورز، دکتر مهدی گودرزی، دکتر همت الله بسطامی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

که فقط فصل سازمان های بین المللی ورزشی  در اختیار  علاقه مندان می باشد.